See English Version

اخذ مجوز (ISC) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی


پس از پیگیری‌های فراوان و ارائه مستندات همایش به پایگاه علوم استنادی جهان اسلام (ISC) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی مجوز این پایگاه را اخذ نمود.